Praktyki studenckie w Głównej Bibliotece Lekarskiej

Realizując rządowy program praktyk studenckich oferujemy uczelniom i studentom kierunków bibliotekoznawstwa i informacji naukowej odbycie praktyk w Głównej Bibliotece Lekarskiej.

Praktyki studenckie w GBL są nieodpłatne. GBL nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia i ewentualnego zakwaterowania studentów.

Proponujemy 5 miejsc dla studentów zainteresowanych odbyciem praktyk.
Program praktyk przewiduje zapoznanie się z funkcjonowaniem biblioteki naukowej oraz zasadami gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów.

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: praktyki.gbl@gbl.waw.pl
W zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie i podpisanie oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktyki studenckie w Głównej Bibliotece Lekarskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Kontakt telefoniczny: Iwona Fryzowska-Chrobot: 228497851 w. 116 lub Beata Szylkiewicz: 228497851 w. 124 w godz. 9.00-15.00 .

Osoby zakwalifikowane na praktyki prosimy o nadesłanie:
1. CV,
2. Skierowania do odbycia praktyki studenckiej w GBL wydanego przez uczelnię wyższą,
3. Szczegółowego programu praktyki studenckiej zatwierdzonego przez uprawniony do tego organ uczelni wyższej,
4. Kopii ubezpieczenia NNW obejmującego okres praktyk.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe związane z praktykami studenckimi w administracji rządowej w 2015r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl