Spotkanie Dyrekcji GBL z kierownikami oddziałów terenowych

Spotkanie Dyrekcji GBL z kierownikami oddziałów terenowych

6 grudnia 2022 r. w auli Działu Starej Książki Medycznej odbyło się spotkanie Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciecha Giermaziaka z kierownikami oddziałów terenowych GBL .

Na spotkaniu obecna była Pani Dyrektor ds. Finansowych mgr Ewa Młynarczyk, Pani Monika Linkiewicz z Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Pani Larysa Witkowska kierownik Działu Starej Książki Medycznej.

W trakcie spotkania omówiony został plan działań i rozwoju Biblioteki i jej oddziałów na 2023 rok. Obok pierwotnej działalności bibliotecznej i informacji naukowej, nacisk położony został na rozwój kulturalny w lokalnych społecznościach oraz nawiązanie współpracy na polu naukowo-badawczym w środowiskach akademickich. W tym celu kierownicy zostali zobligowani do rozprzestrzeniania informacji o działalności na tych polach GBL tj. możliwości zgłaszania publikacji w punktowanym czasopiśmie „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” oraz wypożyczania wystaw powstałych z zasobów własnych. Następnie kierownicy przestawili po kolei krótkie podsumowania tegorocznych prac oddziałów, zgłaszając przy okazji ewentualne problemy i wnioski do rozpatrzenia. Dyrektor ogłosił również, iż funkcję nowej Pełnomocnik Dyektora ds. Oddziałów terenowych GBL od 1 grudnia powierzył Anicie Kasprzyckiej, kierownik Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim.

Dalsza część obrad odbyła się w formie dyskusji otwartej. Omówiono organizację pracy w oddziałach po pandemii oraz wypracowano wstępne zasady dobrych praktyk obejmujące bliższą współpracę oddziałów w zakresie wymiany informacji – dostępności prenumeraty czasopism i wykazu posiadanych pozycji książkowych. Ponadto Dyrektor wskazał obszary do prowadzenia badań naukowych pracowników GBL i zachęcał do ich publikacji w „Biuletynie GBL”. Jako przykład bardzo dobrych źródeł do badań wymienił m.in. zasoby Działu Starej Książki Medycznej, do skorzystania z których zachęcała Pani kierownik DKSM Larysa Witkowska oraz Katarzyna Słojkowska – opiekun zasobu archiwalnego i spuścizn w Dziale.

Na koniec ustalono, że po Nowym Roku i po okresie sprawozdawczym, zostanie ustalony harmonogram wizyt Pełnomocnika Dyrektora w poszczególnych oddziałach, aby jeszcze lepiej poznać specyfikę oddziałów celem wprowadzania właściwych rozwiązań organizacyjnych, podnoszących jakość obsługi i pracy.

Galeria