Dr Aleksander Tulczyński

Dr n. med. mgr filozofii Aleksander TULCZYŃSKI (1942-2011) lekarz, pediatra, chirurg dziecięcy, filozof, działacz społeczno-polityczny i związkowy, członek towarzystw naukowych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Medycznej w Warszawie, redaktor naczelny, dyrektor Wydawnictw Lekarskich PZWL, wicedyrektor Departamentu Nauki, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, kierownik Działu Kształcenia, Wydawnictw i Poligrafii Instytutu Matki i Dziecka, dyrektor (2000-2011) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Urodził się 5 czerwca 1942 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej.

Ukończył XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie (1955- 1959), studiował (1959- 1966) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Odbył także studia eksternistyczne (1967-1970) na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1970 r. otrzymał dyplom magistra filozofii .Doktoryzował się (1972) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pediatryczny staż podyplomowy odbył w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie (1966). Uzyskał specjalizacje z zakresu pediatrii I° (1970), chirurgii dziecięcej I° (1975) i organizacji ochrony zdrowia II° (1997/ 1998).

Napisał pracę magisterską 'Problematyka etyczna polskich kodeksów deontologicznych lekarskich i rozprawę doktorską: Ewolucja norm deontologicznych lekarskich na ziemiach polskich od 1815 do 1936 roku'.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: Akademia Medyczna w Warszawie - Katedra Filozofii, starszy asystent techniczny (1 II 1964- 31 I 1974); Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, wykładowca (1968-1969) podczas służby wojskowej; Miejski Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - Oddział Chirurgii Dziecięcej, asystent (1974- 1976); Akademia Medyczna w Warszawie - Zakład Dydaktyki, adiunkt (1 III 1976-31 X 1986); Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, redaktor naczelny, dyrektor (1 XI 1986 - 30 IV 1991); Akademia Medyczna w Warszawie - Katedra Nauk Społecznych. Zakład Filozofii, starszy wykładowca (15 VII 1991-30 IX 1992); Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie - Departament Rehabilitacji, specjalista (1 X 1992-31 V 1994); Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Departament Nauki, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, wicedyrektor (1 VI 1994-31 X 1996); Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Dział Kształcenia, Wydawnictw, Poligrafii, kierownik (1 XI 1996- 2 VII 2000); Główna Biblioteka Lekarska im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie, dyrektor (3 VII 2000-30 VI 2011).

Jak lekarz uczestniczył w wykładach dla Rzeczników Dobra Służby Zdrowia w Warszawie (1973). Był aktywny w szkoleniach. Wygłaszał referaty na konferencjach naukowych.

W pracy naukowej podejmował problematykę badawczą z zakresu deontologii lekarskiej, efektywności pracy lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, reformy służby zdrowia. Ogłosił drukiem ok. 60 publikacji. Był zastępcą redaktora naczelnego Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Był członkiem Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (1972-2011), Zarządu Głównego, Komisji ds. Wydawnictw Lekarskich MZiOS, Polskiego Towarzystwa Higienicznego – członek honorowy (1995), Komisji Bioetyki przy Instytucie- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Komisji Bioetyki przy Instytucie Matki i Dziecka, Komisji Bioetyki przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, Komisji ds. Reformy Służby Zdrowia Urzędu Rady Ministrów, Komisji Sejmowej ds. Powołania Izb Lekarskich. Pełnił funkcję sekretarza Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (1972-) oraz sekretarza Zespołu ds. Deontologii Lekarskiej(1975-1978).

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, min. JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie (1972), Ministerstwa Zdrowia IIº (1980,1986), dyplom imienny "Statuetka Hipokratesa. Pośmiertnie został odznaczony medalem im. Jerzego Moskwy przyznanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Zmarł po ciężkiej chorobie 12 sierpnia 2011 roku, został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.