Prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych KRZYSZTOF BIELECKI, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.

Były wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. W latach 1961 – 1970 pracował w Klinice Chirurgii i w Zakładzie Fizjologii Człowieka AM w Warszawie.

Był Konsultantem Krajowym w zakresie chirurgii ogólnej. Odbył liczne zagraniczne staże w dziedzinie chirurgii.
Jest członkiem 5 Towarzystw Specjalistycznych Krajowych i 11 zagranicznych, a także członkiem 12 Kolegiów Redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Jest autorem lub współautorem 367 prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Od 1961 roku nieprzerwanie zajmuje się działalnością dydaktyczną.

Był opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych, promotorem 12 przewodów doktorskich oraz recenzentem w ok. 70 pracach doktorskich, habilitacyjnych i ocenie dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesora.

Był redaktorem lub współautorem 13 podręczników i atlasów z zakresu chirurgii.

Szczególne zainteresowania zawodowe, to patofizjologia i chirurgia przewodu pokarmowego oraz zdrowie publiczne.

Pozamedyczne zainteresowania, to działalność w samorządzie lekarskim, śpiew chóralny (chór Surma i chór Medicantus), miłośnik spływów Czarną Hańczą i uzdrowiska Busko Zdrój, gdzie w czerwcu 2015 r. nadano Mu Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Busko Zdrój.

Był odznaczony licznymi nagrodami i odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Jubileuszową za 45 lat pracy nauczyciela akademickiego. Jest Honorowym Członkiem 3 krajowych towarzystw naukowych.

Jest żonaty, ma trzech synów.

Kocha ludzi i wierzy w siłę i moc brzozy. Jego życiowymi Nauczycielami byli ks. Jan Twardowski i prof. Józef Kubiak (chirurg).

Jego życiowe credo, to: „Ja żyję dla innych.”