Prof. dr med. Karina Jahnz-Różyk

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1983 r.

Od 1983 r. jest zatrudniona w Wojskowym Instytucie Medycznym, a od 2003 roku pełni stanowisko Kierownika Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej WIM. Specjalista chorób wewnętrznych, pneumonologii, alergologii i immunologii klinicznej. Doktorat obroniła w 1989 roku, w 1997 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2002 roku uzyskała tytuł naukowy profesora.

Dorobek naukowy według bazy bibliografii i bibliometrii Wojskowego Instytutu wynosi 408 prac, w bazie PubMed znajduje się 90 publikacji.
Promotor dziewięciu ukończonych prac doktorskich, a trzech w toku. Cztery projekty naukowe, uwieńczone stopniem doktora nauk medycznych były finansowane przez MNiSZW, opiekun dwóch prac habilitacyjnych. Od 1997 roku zrealizowała 30 programów klinicznych o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym, w kilku programach badawczych pełniła funkcję koordynatora krajowego.
Ma ponad 120 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych, jest redaktorem pięciu książek: " Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii", "Alergologia Współczesna" , " Broń biologiczna"," Alergologia współczesna - od teorii do praktyki", „Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej„. Redaktor Naczelna czasopism "Alergologia Współczesna" i "Journal of Health Policy & Outcomes Research”.

Członek Rad Redakcyjnych czasopism, między innymi, Polski Merkuriusz Lekarski, International Review of Allergology &Clinical Immunology, Pneumonologia i Alergologia Polska.
W latach 2008 -2012 prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, w latach 2011– 2013 członek Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia, której zadaniem jest implementacja ustawy refundacyjnej w Polsce. Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego oraz członek Komisji Nauki w tej Radzie, ponadto członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
W latach 2009 -2012 członek Komitetu Patofizjologii Oddychania (obecnie Nauk Klinicznych) w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008 -2012 członek Komitetu Sterującego w projekcie realizowanym wspólnie z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Innowacyjna Gospodarka "Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych"; Organizacja i Przewodnictwo Komitetu Naukowego 5 Międzynarodowych (VII -XI) Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego .

Jest autorką szeregu prac opublikowanych w renomowanych czasopismach m.in. takich jak: Immunology Letters, Allergy, New England Journal of Medicine, Thorax, Respiratory Medicine, Lung Cancer, Cytokine, Polish Journal of Microbiology, Polski Merkuriusz Lekarski.