​Prof. Elżbieta Nowakowska

W 1978 r. uzyskała specjalizację I0 stopnia z zakresu farmakodynamiki, w 1999 r. specjalizację I stopnia z zakresu farmacji aptecznej.

W 1994 r. otrzymała Prawo Wykonywania Zawodu Aptekarza. W 2003 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych a w 2009 r. została profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2008 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMiKM w Poznaniu

Członek licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Polskiego Towarzystwo Farmakoekonomicznego, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP), European Behavioural Pharmacology Society (EBPS), American Association for the Advancement of Science – New York Academy of Sciences.

Jest autorem 433 prac naukowych z zakresu psychofarmakologii i farmakoekonomiki publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, prac oryginalnych (148), 4 patentów, 252 doniesień zjazdowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Autor 33 rozdziałów w książkach, redaktor 5 książek.

Recenzent licznych prac naukowych m.in. dla: Acta Neurobiologiae Experimentalis, ADIS, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Alcoholism & Drug Addiction, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Antioxidants & Redox Signaling,Canadian Journal of Physiology & Pharmacology, Clinical Neuropharmacology, Health, Human & Experimental Toxicology, International Journal of Technological Assessment and Health Care, Journal Health Policy & Outcomes Research, Journal od Psychopharmacology, Journal of Physiology and Pharmacology, Macedonian Journal of Medical Science, Neuropsychology in Africa, Pharmacological Reports, Pharmacology Biochemistry & Behavior, Polish Journal of Pharmacology, Psychiatry & Clinical Neurosciences, Psychiatry Research, Scandinavian Clinical & Experimental Medicine, Farmakoekonomika, Nowiny Lekarskie, Przegląd Epidemiologiczny, Pneumonologia i Alergologia, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej.

Osiągnięcia dydaktyczne i kształcenie kadr:

– prowadzenie wykładów dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z zakresu farmakologii, farmakoekonomiki, prawa farmaceutycznego, etyki ogólnej, ekonomiki produkcji, nauki o leku, farmakologii z elementami farmakoekonomiki, gospodarki lekiem i odpadami medycznymi, nadzoru nad bezpieczeństwem produktu leczniczego (Pharmacovigilance), zasad postępowania z lekiem badanym, marketingu i komunikacji, marketingu i zarządzania, regulacji prawnych w kosmetyce, ustawodawstwa.

– prowadzenie wykładów i seminariów dla studentów anglojęzycznych z zakresu farmakologii i farmakoekonomiki „Pharmacology”, „Pharmacoeconomics and Pharmacy management”

– prowadzenie szkolenia podyplomowego w zakresie kształcenia ciągłego farmaceutów

– promotor wielu prac magisterskich, licencjackich, 9 rozpraw doktoranckich

– redaktor podręcznika: Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów Akademii Medycznych” – który został uznany przez Komisję Europejską za jeden z ważniejszych podręczników edukacyjnych tzw. „ISPOR EDUCATORS Tool Kit 2006-2008”

- członek komitetów naukowych wielu zjazdów i konferencji w Polsce i zagranicą,

– członek komisji senackich, programowych, wydziałowych

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień, m.in. nagroda indywidualna I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Medycznej, nagroda zespołowa Firmy „Medica” za podręcznik „Podstawy Farmakologii”, nagroda Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego za cykl prac naukowych opublikowanych w latach 1999-2000 z dziedziny „Farmakologia”, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.