Prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski urodził się 31 grudnia 1968 r. w Brnie na Morawach, zmarł 20 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Był absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM), który ukończył w 1993 r.
W roku 2006 na tej samej Uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (specjalność: biochemia) uzyskał w roku 2014 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Począwszy od 1992 r., jeszcze jako student i członek Koła Naukowego Studentów Farmacji, rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie, początkowo na stanowisku farmaceuty, następnie asystenta i adiunkta.
W latach 2002-2005 był przedstawicielem asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie, a w latach 2005-2008 przedstawicielem tej grupy pracowników w Senacie Akademii Medycznej w Warszawie.
W latach 2002-2005 był sekretarzem Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce. We wrześniu 2010 r. rozpoczął pracę na stanowisku docenta w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, awansując w 2014 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W dniu 1 września 2010 r. został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski był członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: International Pharmaceutical Federation - FIP (od 2002 r.), Japanese Society for the Study of Xenobiotics - JSSX (od 2008 r.), International Academy of Ecology and Life Protection Sciences – IAELPS (od 2013 r.), European Society of Biochemical Engineering Sciences – ESBES (od 2015 r.). Od 1992 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w ramach którego w latach 1993-1998 był członkiem, a w latach 1998-2007 sekretarzem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTFarm.
W latach 2002-2005 był sekretarzem Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm.
Od 2009 r. w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

W zakresie przynależności do korporacji zawodowych prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski był członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski w latach 2008-2009 był ekspertem Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, a w latach 2011-2012 ekspertem badania Delphi – Foresight Regionalny dla Szkół Wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Od 2009 r. był członkiem Zespołu Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do finansowania w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Od roku 2011 był ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W wyniku przeprowadzonych w 2015 roku wyborów został członkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

Kompetencje i zainteresowania naukowe prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewskiego dotyczyły: biochemii, biotransformacji leków i toksyn środowiskowych, laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, biologii molekularnej, diagnostyki molekularnej, molekularnych aspektów biotechnologii farmaceutycznej, terapii personalizowanej a także problematyki opieki farmaceutycznej jako składowej systemu zdrowia publicznego oraz historii i rozwoju farmacji akademickiej.

Dorobek naukowy prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewskiego obejmuje ponad 70 publikacji, w tym: autorstwo i współautorstwo 25 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych; autorstwo, współautorstwo lub redakcję całości 5 monografii naukowych; autorstwo i współautorstwo 11 rozdziałów w monografiach naukowych oraz autorstwo 28 monografii Farmakopei Polskiej VIII (FP VIII), zamieszczonych następnie w FPIX oraz aktualnie obowiązującej FPX, i stanowiących opracowania adaptujące zapisy Farmakopei Europejskiej.
Prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski jest też autorem lub współautorem podręczników i skryptów oraz autorem recenzji wydawniczych publikacji (m.in. dla Journal of Clinical Psychopharmacology, Psychopharmacology , Recent Patents on Biotechnology) oraz licznych recenzji prac dyplomowych.

Prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski brał czynny udział w 16 międzynarodowych i 13 krajowych konferencjach i zjazdach naukowych, w ramach których prezentował wyniki prowadzonych przez siebie prac badawczych w postaci 11 wykładów na zaproszenie organizatorów, 31 komunikatów i plakatów. Prowadził 7 paneli dyskusyjnych i pokazów na Festiwalach Nauki oraz przedstawił liczne referaty na posiedzeniach towarzystw naukowych oraz posiedzeniach Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN.
Prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski brał czynny udział w organizacji 16 konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych, pełniąc funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza lub członka komitetów organizacyjnych konferencji, członka rad naukowo-programowych konferencji oraz przewodniczącego sesji.

Doświadczenie dydaktyczne prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewskiego obejmowało kształcenie z zakresu biochemii, biologii molekularnej, biologii i genetyki, metabolizmu leków, bioenergetyki, molekularnych podstaw biotechnologii, biotechnologii w ochronie zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej, medycyny personalizowanej, terapii monitorowanej, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Prof. nadzw. dr hab. P. Tomaszewski za działalność naukowo-dydaktyczną został 9-krotnie nagrodzony Nagrodami JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, a także Nagrodą Fundacji Rozwoju Warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego. W 2004 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a w roku 2009 Medalem „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.