Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki w Warszawie
Chocimska 22, 00-791 Warszawa
Fax. + 48 (22) 849-78-02

http://www.gbl.waw.plNUMER SPRAWY: GBL.26.1.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
„Remont i wymiana pionów kanalizacyjnych, remont sanitariatów w budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r., Numer ogłoszenia 605305-N-2018.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 13:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Przedmiar.pdf

Załącznik do SIWZ - Przedmiar.xls

Załączniki 1-8 do SIWZ


Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 11.09.2018 r