Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00-791 Warszawa
Fax. + 48 (22) 849-78-02

http://www.gbl.waw.plNUMER SPRAWY: GBL-ITiA.26.1.2021 z dnia 17/05/2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na

USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2021 r.

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00056793/01.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.


Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Umowa

Załącznik nr 2 do SWZ - Oferta [pdf]

Załącznik nr 2 do SWZ - Oferta [doc]

Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informacja o wartości zamówienia

Odpowiedzi na pytania oferentów (1)
Odpowiedzi na pytania oferentów (2)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Test