Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00-791 Warszawa
Fax. + 48 (22) 849-78-02

http://www.gbl.waw.pl


NUMER SPRAWY: GBL-ITiA.26.1.2020 z dnia 25/05/2020 r

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
„USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2020 r., Numer ogłoszenia 543252-N-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ_2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie, grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o zmianie treści w SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6000bb7a-b92d-4a57-b762-163cb7051ee5


Informacja z otwarcia ofert w dniu 04/06/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty