Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00-791 Warszawa
Fax. + 48 (22) 849-78-02

http://www.gbl.waw.pl


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510110440-N-2019 z dn. 03 06 2019
„USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE"

POBIERZ


NUMER SPRAWY: GBL.26.1.2019 z dnia 2019-04-12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Główna Biblioteka Lekarska, przy ul. Chocimskiej 22, 00-791 Warszawa, zwana dalej „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
„USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2019 r., Numer ogłoszenia 535650-N-2019.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie w BZP

Ogłoszenie w BZP - zmiana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedzi dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty