Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki w Warszawie
Chocimska 22, 00 – 791 Warszawa
Fax. + 48 (22) 849 – 78 -02

http://www.gbl.waw.pl


Przedmiot zamówienia: USŁUGA OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-69/17 z dnia 24-04-2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nazwa i adresy:

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939;
NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Warszawa 02-326, Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Pierzchała E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl Faks: +48 228833513

Nazwa:
Usługa ochrony mienia i osób Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie; postępowanie znak: ZZP-69/17.

Numer referencyjny: ZZP-69/17
Główny kod CPV: 79710000
Rodzaj zamówienia: Usługi

Krótki opis:
Ochrona obiektu (budynku i terenu) realizowana będzie w postaci:
Całodobowej ochrony fizycznej (24 h/7 dni).

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dotyczy dwóch siedzib Głównej Biblioteki Lekarskiej przy:
- ul. Chocimskiej 22 (3/4 piętra, pomieszczenia biurowe oraz magazyny)
- ul. Jazdów 1A (2 piętra, pomieszczenia biurowe oraz magazyny).

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Okres w miesiącach: 24

Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. ważną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432). Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnianie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Data: 05/05/2017 Czas lokalny: 13:00

Warunki otwarcia ofert:
Data: 05/05/2017 Czas lokalny: 14:00
Miejsce: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro).

Dokumenty przetargowe:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ
Ogólne warunki umowy
Wzór oferty
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularze:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej [doc]
Wzór oferty [doc]