Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych

Szanowni Państwo,

Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy:

- przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie rezydenckim, pozarezydenckim,
- udział w publikacjach naukowych lekarzy i lekarzy dentystów kierowanych do odbycia stażu podyplomowego,
- udział w publikacjach naukowych lekarzy i lekarzy dentystów do przyznania stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Należy uwzględniać tylko prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w ostatnim ministerialnym wykazie czasopism punktowanych
sporządzonym i udostępnionym w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana, a jeżeli w roku opublikowania
publikacji naukowej nie był sporządzony i opublikowany właściwy wykaz - zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.

Potwierdzane są wyłącznie pełne teksty artykułów (nie potwierdzamy streszczeń/abstraktów/monografii/książek).


Potwierdzenie należy wypełnić i przesłać e-mailem do biblioteki na adres: informatorium@gbl.waw.pl

Formularz do pobrania - specjalizacja lekarska [tryb rezydencki i pozarezydencki - obowiązuje jeden formularz]
Uwaga: plik jest skompresowany i wymaga rozpakowania. Po rozpakowaniu i zapisaniu na dysku, formularz należy otworzyć, wypełnić, ponownie zapisać i wysłać na wskazany wyżej adres emailowy.

Formularz do pobrania - staż podyplomowy
Uwaga: plik jest skompresowany i wymaga rozpakowania. Po rozpakowaniu i zapisaniu na dysku, formularz należy otworzyć, wypełnić, ponownie zapisać i wysłać na wskazany wyżej adres emailowy.

Formularz do pobrania - stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej
Uwaga: plik jest skompresowany i wymaga rozpakowania. Po rozpakowaniu i zapisaniu na dysku, formularz należy otworzyć, wypełnić, ponownie zapisać i wysłać na wskazany wyżej adres emailowy.


2024


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Materiały


2023


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


2021


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dn. 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dn. 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dn. 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Komunikat MNiSW z 9 lutego 2021 w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [PDF]


2019

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Komunikat MNiSW z dn. 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów


2016

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 grudnia 2016 r.


2015Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r.


2014


Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.


2013


Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.2012


Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.


Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.


Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.


Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych


Informacja:
Zgodnie z treścią komunikatu prof. dr hab. Romana Danielewicza, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, w sprawie zmian wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 18 października 2010r. (Dz.U. Nr 198, poz.1320):
cytat: "W odniesieniu do lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury obowiązują przepisy dotychczasowe."
Lekarze ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:
cytat: "Potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych."
W obecnej chwili GBL, biblioteki uczelni medycznych oraz Biblioteka CMKP są zobligowane do wydawania dla trybu pozarezydenckiego potwierdzenia publikacji. Każda jednostka sama ustala wzór oraz procedurę potwierdzenia udziału w publikacjach i nie może odmówić osobom zainteresowanym potwierdzenia publikacji ze względu na brak formalnych druków lub procedur weryfikacji.