Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych

Szanowni Państwo,

Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie rezydenckim i pozarezydenckim oraz udział w publikacjach naukowych lekarzy i lekarzy dentystów kierowanych do odbycia stażu podyplomowego. Wzór potwierdzenia można pobrać w wersji elektronicznej na naszej stronie :

Potwierdzenie należy czytelnie wypełnić i przesłać e-mailem do biblioteki na adres: informatorium@gbl.waw.pl

Wymienione przez Państwa publikacje muszą znajdować się w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Potwierdzane są wyłącznie pełne teksty artykułów (nie potwierdzamy streszczeń/abstraktów).2021


2019


2019

2016


Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.Pracownik biblioteki sprawdza w dostępnych bazach elektronicznych, czy imię i nazwisko figuruje jako autor lub współautor artykułu. Pracownicy biblioteki nie wypełniają "potwierdzeń" za osoby zainteresowane.


Informacja:
Zgodnie z treścią komunikatu prof. dr hab. Romana Danielewicza, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, w sprawie zmian wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 18 października 2010r. (Dz.U. Nr 198, poz.1320):
cytat: "W odniesieniu do lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury obowiązują przepisy dotychczasowe."
Lekarze ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:
cytat: "Potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych."
W obecnej chwili GBL, biblioteki uczelni medycznych oraz Biblioteka CMKP są zobligowane do wydawania dla trybu pozarezydenckiego potwierdzenia publikacji. Każda jednostka sama ustala wzór oraz procedurę potwierdzenia udziału w publikacjach i nie może odmówić osobom zainteresowanym potwierdzenia publikacji ze względu na brak formalnych druków lub procedur weryfikacji.