Prof. Jan Pachecka

Prof. dr hab. Jan Pachecka urodził się 14 kwietnia 1939 roku w Wiśniewie k/Siedlec.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w W-wie (obecnie WUM). Pracę zawodową rozpoczął w roku 1963 w Katedrze Biochemii WUM. W macierzystej Uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego. W roku 1970 uzyskał stopień doktora, w roku 1984 doktora habilitowanego, w roku 1999 tytuł profesora. Trzykrotnie był stypendystą Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri w Mediolanie.

W latach 1990-2009 był kierownikiem Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM, w latach 1984-1989 prodziekanem ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego, w latach 1989-1993 prorektorem WUM ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej, w latach 1993-1996 prorektorem WUM ds. Kadr. W latach 1990-1999 był kierownikiem Studium Doktoranckiego.

W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego. Był organizatorem i w latach 2005-2008 pierwszym prodziekanem Oddziału Analityki Medycznej WUM. Był wieloletnim członkiem licznych zespołów kolegialnych Senatu WUM i Komisji Rektorskich, w tym przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry, członkiem Społecznego Komitetu Budowy Biblioteki WUM.

W latach 2002-2009 był przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. M. Michałowicza w Warszawie. W latach 2001-2005 był przewodniczącym Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, w latach 2001-2008 przewodniczącym Konferencji Prodziekanów Oddziałów Analityk Medycznej. W latach 2008-2012 był przewodniczącym, od 2012 jest honorowym przewodniczącym Sekcji Akademickiej PTFarm.

W latach 2003-2012 był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. akredytacji dla kierunków studiów farmacja i analityka medyczna, od 2003 jest członkiem Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia ds. szkolenia podyplomowego farmaceutów. Był ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. opracowania standardów nauczania dla kierunku farmacja.

W latach 2001-2010 był ekspertem Zespołu Nauk Medycznych Komitetu Badań Naukowych, w latach 2003-2010 przewodniczącym Sekcji Nauk Farmaceutycznych tego Komitetu. Od 2011 r. jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jest członkiem kilku zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych. Był przewodniczącym lub członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych wielu krajowych konferencji i zjazdów naukowych. Jest członkiem kolegiów i komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych. W latach 1986-1992 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego, w latach 1992-1998 oraz ponownie od 2001 r. jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Jest członkiem honorowym PTFarm.

W latach 1991-2003 był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Leków w Warszawie. W latach 2002 – 2011 był specjalistą ds. analityki farmaceutycznej dla województwa mazowieckiego. W latach 2004-2011 był przewodniczącym Komisji Farmakopei Polskiej. Od roku 2007 jest przewodniczącym delegacji polskiej do Komisji Farmakopei Europejskiej. W latach 2007-2012 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Od 2010 jest profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Od 2011 jest przewodniczącym Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk. Dorobek naukowy prof. J. Pachecka obejmuje ponad 150 prac eksperymentalnych, przeglądowych, monografii oraz ponad 180 komunikatów zjazdowych z zakresu oceny procesów biochemicznych jako molekularnych podstaw diagnostyki i terapii stanów patologicznych.

Za działalność naukową i dydaktyczną został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia oraz wielokrotnie nagrodami JM Rektora WUM. Został odznaczony Honorową Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medalem I. Łukasiewicza, Medalem Liceum im. B. Prusa w Siedlcach, Odznaką „Za zasługi dla województwa siedleckiego”, Medalem

„Za zasługi dla AM w Warszawie”, Medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski .